HeaderSearchForm

Jak zostać członkiem

Regulamin Przyjmowania Członków
1. Zgodnie ze Statutem ZPFP Członkiem rzeczywistym ZPFP zostaje się na mocy uchwały właściwego Zarządu Okręgu, podjętej na podstawie oceny dorobku w zakresie fotografii przyrody zaprezentowanego przez kandydata, po uprzednim złożeniu przez niego deklaracji członkowskiej oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych.
Członkiem rzeczywistym ZPFP może być każdy obywatel RP i cudzoziemiec. Kandydaci muszą uznawać cele i środki działania ZPFP.
Osoba małoletnia może być członkiem ZPFP. Jeśli nie ukończyła 16 lat, musi przedstawić zgodę swoich przedstawicieli ustawowych.
2. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji wg wzoru w załączeniu. Wcześniej jednak powinien zapoznać się ze Statutem i Kodeksem Etycznym ZPFP, a także uzyskać ogólną informację o działalności Związku. Wiadomości te są dostępne na stronie: http://zpfp.pl/.
3. Staż kandydacki trwa minimum trzy miesiące. Kandydaci powinni w tym czasie dobrze poznać działalność Okręgu, brać udział w organizowanych spotkaniach
i plenerach.
4. Zarząd Okręgu na czas stażu kandydackiego może zaproponować pomoc opiekuna lub prosić kandydata o częstszą prezentację prac na portalu ZPFP
w celach edukacyjnych.
5. Zgodnie z punktem 1. kandydat zobowiązany jest do przekazania (na spotkaniu, drogą elektroniczną bądź tradycyjną) Zarządowi Okręgu 20 prac
o tematyce przyrodniczej. Na zdjęciach powinna się znajdować wyłącznie dzika przyroda – rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, naturalne elementy przyrody nieożywionej. Fotografie nie mogą przedstawiać wytworów rąk ludzkich, domów, słupów, dróg itp.
Zarząd może ustalić z kandydatem termin publicznego pokazu zdjęć.
6. Jeśli poziom lub tematyka prezentowanych prac nie zostaną zaakceptowane przez Zarząd (który powinien uzasadnić swoją odmowę pisemnie lub ustnie), staż jest przedłużany, a kandydat ma prawo zaprezentować nowy zestaw prac.
7. Brak prezentacji prac fotograficznych przez kandydata w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia Deklaracji uznawany jest za rezygnację z dalszego kandydowania.
8. Po przyjęciu kandydata Zarząd Okręgu przesyła w ciągu tygodnia do Sekretarza ZG ZPFP informację w formie zbiorczej tabeli wszystkich członków
z podaniem podstawowych danych. Szczegółowe dane o członkach przechowywane są w archiwach okręgowych.
9. Wydanie legitymacji następuje po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki – minimum do końca roku, w którym kandydat zostanie przyjęty.
10. Składki i wpisowe
Działalność związku finansowana jest przede wszystkim ze składek członkowskich, wpisowego oraz darowizn i dotacji.
ZPFP nie prowadzi działalności gospodarczej.
Dochody stowarzyszenia są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych.
Wszystkie władze ZPFP pracują społecznie.
Każdy nowy członek ZPFP zobowiązany jest do wpłaty wpisowego na konto
ZG ZPFP w wysokości 50 zł.
Kwota wpisowego stanowi własność ZG ZPFP i przeznaczona jest między innymi na pokrycie kosztów wykonania legitymacji oraz znaczka dla nowo przyjętego członka.
Wpisowe stanowi opłatę jednorazową i nie podlega żadnym zniżkom ani zwolnieniom z opłat oraz nie podlega zwrotowi.
Wysokość składek:
Zgodnie z uchwałą podjętą na Zjeździe Delegatów wysokość składki członkowskiej za każdy miesiąc przynależności do ZPFP wynosi 10 zł. UWAGA! Od 1.01.2020 wysokość składki normalnej wynosi 15 zł / miesiąc. Wysokość składek nie może być regulowana samodzielnymi decyzjami Zarządów Okręgów.
Składka ulgowa stanowi 50% składki normalnej. Do korzystania z ulgi uprawnieni są: uczniowie, studenci, emeryci, renciści, członkowie ZPFP zamieszkujący razem.
Ulga w płaceniu składek przysługuje tylko z jednego tytułu.
Terminy uiszczania składek i sposób płatności:
Składki należy wpłacać z góry za rok (w styczniu) lub za półrocza (w styczniu i lipcu).
Przykładowo, składka normalna za I półrocze 2020 roku powinna zostać uiszczona w wysokości 90 zł w styczniu 2020 roku.
W przypadku gdy nowy członek zostaje przyjęty w innych miesiącach niż styczeń lub lipiec, jego pierwsza wpłata powinna być równa iloczynowi składki miesięcznej i liczby miesięcy rzeczywistego członkostwa w ZPFP w danym półroczu.
Składki członkowskie wpłacane są indywidualnie w pełnej wysokości za każdego członka ZPFP wyłącznie na konto ZG ZPFP.
Każda wpłata musi zawierać następujące informacje:
– imię, nazwisko i adres członka wpłacającego składkę;
– okres, za który płacona jest składka;
– nazwa okręgu, do którego przynależy członek;
– nr legitymacji;
– określenie, czy jest to składka normalna, czy ulgowa.
Przeznaczenie składek:
Zgodnie z Uchwałą Zjazdu Delegatów ZPFP składki są dzielone w następujący sposób:
70% przeznaczane jest na działalność okręgów;
30% przeznaczane jest na działalność Zarządu Głównego.
Osoby zwolnione z obowiązku płacenia składek:
– członkowie honorowi na mocy Statutu ZPFP;
– założyciele ZPFP (Uchwała Komitetu Założycielskiego nr 1 z dnia 20 grudnia 1994 r.);
– członkowie Zarządu Głównego (Uchwała Rady ZPFP z 25.06.1995 r.).
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny na wniosek Zarządu Okręgu może czasowo lub dożywotnio zwolnić wskazanego członka z płacenia składek członkowskich. W tym samym trybie może również zostać dokonane umorzenie zaległych składek członkowskich.
Dane do wpisywania na przelewach i fakturach:
Związek Polskich Fotografów Przyrody
Marcelińska 54/4,
60-354 Poznań
NIP: 125-04-97-143
Nr konta bankowego – Bank Millennium:
25 11602202 0000 0000 5515 6009
parent menu item not found: "130"