HeaderSearchForm

O Nas

Zajmujemy się fotografią przyrodniczą w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Szczególnie interesują nas zdjęcia przedstawicieli flory i fauny w ich naturalnym środowisku oraz dzikich lub półdzikich krajobrazów.

Celem działania ZPFP jest:
- promowanie i podnoszenie poziomu fotografii przyrodniczej;
- popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej; propagowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć fotografowaniu przyrody;
- współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych;
- ochrona dorobku polskiej fotografii przyrodniczej; współudział w tworzeniu kultury narodowej.

Powyższe zadania ZPFP realizuje między innymi przez organizowanie spotkań, wystaw, konkursów, sympozjów, plenerów i innych imprez kulturalnych mających na celu propagowanie fotografii przyrodniczej, a także piękna przyrody i działań na rzecz jej ochrony; inicjowanie publikacji i wydawnictw; działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń i kursów; inspirowanie i wspieranie działalności twórczej fotografów przyrody; rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy między członkami ZPFP związanej z ich twórczością.

Członkowie rzeczywiści są zobowiązani:
- przestrzegać Statutu, Kodeksu etycznego fotografii przyrodniczej, regulaminów, uchwał władz ZPFP;
- wspierać aktywnie działalność ZPFP;
- prezentować co najmniej raz w roku swoje prace fotograficzne o tematyce przyrodniczej na spotkaniu okręgowym, w ramach konkursu wewnętrznego, w formie publikacji drukowanej lub w Internecie
- wpłacać w terminie składkę członkowską.Efekty działalności Związku uzależnione są głównie od ich aktywności, a w szczególności od ilości i poziomu prezentowanych czy udostępnianych prac.


Członkowie rzeczywiści mają prawo:

- uczestniczyć w konkursach wewnętrznych, spotkaniach, prelekcjach, wystawach, plenerach i innych imprezach związkowych;
- głosować na walnych zjazdach i wnioskować w sprawach dotyczących działalności ZPFP;
- prezentować swe fotografie w publikacjach przygotowywanych przez ZPFP;
- nosić odznakę ZPFP i posiadać legitymację,
- korzystać z rekomendacji i opieki Związku a także ze zniżek i innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom.

Przystępując do ZPFP lub wspierając naszą działalność przyczyniasz się do rozwoju polskiej kultury i edukacji ekologicznej, pomagasz promować polską fotografię przyrodniczą i zasady etyczne, które powinny towarzyszyć fotografowaniu oraz publikowaniu. Uwiecznianie obrazów natury to przyjemna, pożyteczna i aktywna forma spędzania wolnego czasu, która uczy dokładności i cierpliwości, ale także biologii, geografii, ochrony środowiska. Oczywiście profesjonalna fotografia przyrodnicza stawia poważne wymagania tym, którzy chcą się jej poświęcić. Wspólnie próbujemy im sprostać, dzieląc się doświadczeniami, sukcesami, obowiązkami i pomysłami.
indeks
 
parent menu item not found: "130"