HeaderSearchForm

  • XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU "WIZJE NATURY 2014"

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Główny Związku Polskich Fotografów Przyrody we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

2. Głównymi celami konkursu są: popularyzacja fotografii przyrodniczej, krzewienie wiedzy o przyrodzie i promowanie właściwej wobec niej postawy.

3. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.

4. Przedmiotem konkursu są pokazy przedstawiające dziką przyrodę, relacje wynikające z współistnienia przyrody, cywilizacji i człowieka. Dopuszcza się pokazy o tematyce ekologicznej w odniesieniu do dzikiej przyrody. Użycie innych motywów niż dzika przyroda, musi mieć uzasadnienie merytoryczne lub artystyczne.

5. Poprzez pokazy zdjęć należy rozumieć pokazy, w których dźwięk i obraz stanowią nierozerwalną całość.

6. Podstawowym wizualnym środkiem wyrazu powinna być fotografia. Organizator zastrzega, że nadużywanie komputerowych efektów wizualnych, filmowych i graficznych może być przez jury źle odebrane.

7. Na obraz mogą składać się fotografie i sekwencje filmowe oraz grafika. Dopuszcza się panoramowanie, zoomowanie, rozjaśnianie, ściemnianie, migotanie, cięcia, obracanie, sekwencje poklatkowe, animację lub chwilowy brak obrazu. Dopuszcza się również sekwencje filmowe i timelaps'y, pod warunkiem, że łączny ich czas podczas projekcji nie przekroczy 50% czasu trwania pokazu.

8. Dopuszcza się narrację foniczną lub tekstowo-ekranową.

TERMINY, MIEJSCA I OPŁATA

9. Zgłoszenia można przesłać za pomocą: a) Poczty lub firm kurierskich na płytach CD na adres: Związek Polskich Fotografów Przyrody, ul. Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań z dopiskiem „Wizje Natury 2014” b) za pomocą poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (do 99 Mb) c) Poprzez dyski wirtualne takie jak: Google Drive, Dropbox, SkyDrive, Wetransfer i wysłaniu linka na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (ściągnięcie nie może być warunkowanie posiadaniem takich kont, logowaniem lub uiszczeniem opłaty)

10. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 25 października 2014. Decyduje data wpływu do Organizatora.

11. Opłata za zgłoszenie w konkursie (do 3 prac) wynosi: - 30 zł dla uczestników z Polski - 15 zł dla członków ZPFP - 10 euro dla uczestników z zagranicy

12. Opłaty należy dokonać w terminie do 31 października 2014 na konto ZPFP: ZPFP, ul. Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań Bank Millennium 25 11602202 0000 0000 5515 6009

13. Prezentacja zgłoszonych pokazów odbędzie się 15 listopada 2014 w Centrum Edukacyjnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2014.

14. Uroczystość ogłoszenia wyników i rozdania nagród odbędzie się 16 listopada 2014 w Centrum Edukacyjnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury 2014.

15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane między innymi na stronach www Organizatora.

16. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia uczestnik zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie do dnia 12 listopada 2014. W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w dniu 16 listopada 2014 Organizator prześle nagrody w ciągu 30 dni na adres podany w karcie zgłoszenia.

OCENA PRAC, NAGRODY

17. Pokazy nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury w składzie: Beata Ostachowicz, Paulina Surniak, Jerzy Dolata - przewodniczący

18. Jury przyzna: - Grand Prix - nagroda główna - 3 nagrody - wyróżnienia. - Jury może wyłonić również odrębną nagrodę specjalną dla pokazu skonstruowanego zgodnie z zasadami klasycznej diaporamy. Nagroda ta może się pokrywać z innymi. Charakterystycznym elementem diaporamy jest „trzeci” obraz pojawiający się w czasie przenikania dwóch nieruchomych zdjęć, oraz wyraźna narracja lub tematyka, stanowiąca spójną całość z podkładem muzycznym. W przypadku diaporam nie należy łączyć zdjęć pionowych i poziomych w jednym pokazie.

19. Jury zastrzega sobie możliwość dokonania innego podziału nagród. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

20. Przy ocenie pokazów Jury będzie się kierować następującymi kryteriami: zgodność tematycznomerytoryczna, scenariusz i narracja, pomysłowość, poziom techniczny i montaż, walory przyrodnicze, estetyczne i artystyczne. Decydującym kryterium jest jednak ogólne wrażenie, jakie praca wywiera na jurorach.

21. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości prezentowanych pokazów w bloku konkursowym. Odrzucenie pokazu może nastąpić z powodu jednej z następujących przyczyn: - pokaz niezgodny z tematyką lub zasadami konkursu, - pokaz wadliwy technicznie - pokaz zawiera obrazy wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP dostępnym na stronie internetowej zpfp.pl - bardzo niska wartość dokumentalna i artystyczna

22. Przy bardzo dużej ilości zgłoszonych prac Jury może podjąć decyzję o dodatkowej selekcji nadesłanych prac.

23. O odrzuceniu pokazu uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie do 12 listopada 2014.

24. W czasie festiwalu zostanie przyznana nagroda publiczności. Zwycięską pracę wybierze publiczność obecna na pokazie konkursowym przez głosowanie.

WARUNKI TECHNICZNE PRAC i PROJEKCJI

25. Pokazy wyświetlane będą przy użyciu sprzętu PC z wykorzystaniem projekcji jednoekranowej o rozdzielczości full HD (1920x1080)

26. Akceptowane są prace zbiorowe, nie można jednak wykorzystać zdjęć więcej niż trzech autorów w jednym pokazie. Niedopuszczalne jest wykorzystanie zdjęć zakupionych w foto-bankach lub od osób nie będących współautorami pokazu.

27. W przypadku prac zbiorowych należy podać dane wszystkich współautorów pokazu i wykorzystanych zdjęć. Należy wówczas zaznaczyć wśród nich osobę do kontaktu.

28. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 pokazy (samodzielne lub zbiorowe). Pojedynczy pokaz nie może trwać dłużej niż 4 minuty. Maksymalny czas trwania wszystkich pokazów w zgłoszeniu nie może przekroczyć 10 minut.

29. Wymagania techniczne dla cyfrowych pokazów zdjęć: Pokaz musi działać jako samodzielna aplikacja exe w systemie Windows (przygotowana w programach: Pictures To Exe, Pro Show Gold, Wings Platinum, MObjects lub podobnych); Inne formaty należy uzgodnić z organizatorem. Ze względów technicznych organizator może nie przyjąć prac stwarzających problemy techniczne (zbyt duża ilość pikseli w użytych zdjęciach, wirusy, niewłaściwe kodeki). W takim wypadku postara się skontaktować wcześniej z autorem, informując go o problemie w celu przesłania właściwego pliku.

30. Plik pokazu powinien być nazwany według schematu (bez polskich znaków): Nazwisko_imienia_tytuł (np. Kowalski_Jan_Podniebni_aniołowie)

31. Oczekiwana rozdzielczość: - minimalna 1280×800px, - maksymalna (preferowana) 1920×1080px. Dopuszcza się dowolny format pokazu, przykładowo dla klasycznych lustrzanek z proporcjami obrazu 2:3 będzie to 1620x1080px;

32. Zmiana zdjęć i zamknięcie pokazu muszą być automatyczne.

33. Pokazy nie mogą zawierać haseł zabezpieczających oraz innych ograniczeń co do czasu, ilości odtworzeń itp.

34. Zgłoszenie powinno zawierać: a) pliki exe (pokazy), b) jedno zdjęcie autora (500 pix) c) zdjęcie z pokazu w rozdzielczości 1920 pix dłuższy bok d) kartę zgłoszenia. e) krótką notkę biograficzną w pliku txt (rok urodzenia, przynależność do organizacji fotograficznych, osiągnięcia, zainteresowania). f) potwierdzenie dokonania opłaty

35. W razie uzyskania przez autora pokazu nagrody zdjęcia oraz notka zostaną umieszczone na stronach Organizatora oraz w materiałach partnerów festiwalu.

36. Płyty CD/DVD dołączone do zgłoszenia nie będą zwracane.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE I KOŃCOWE

37. Uczestnik przysyłając prace na konkurs oświadcza, że: - jest autorem pokazu oraz wszystkich zdjęć w nim zawartych (W przypadku większej liczby autorów zdjęć, oświadcza, że ma pełną zgodę na dysponowanie ich zdjęciami do tego pokazu.) - wszystkie elementy składające się na pokaz zostały wykorzystane zgodnie z prawem i nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich, - ewentualne osoby, których wizerunek został wykorzystany, wyraziły na to zgodę, autor bierze na siebie odpowiedzialność prawną z tym związaną. - udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć w zakresie niezbędnym do jego publikacji na stronach Organizatora i partnerów festiwalu oraz prasie i innych polach ekspozycji w celach promocyjnych związanych z konkursem. - pozostali autorzy elementów pokazu zostali poinformowani o ich użyciu i nie wnoszą sprzeciwu. - zgłaszając prace do konkursu w pełni rozumie i akceptuje regulamin konkursu

38. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imię, nazwisko) osób biorących udział w konkursie w ramach jego promocji. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z póź. zm.).

39. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej, b) nie doręczenie/nie przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem, c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

40. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

41. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie zpfp.pl/wizjenatury

42. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Organizatora

 

REGULAMIN W FORMACIE PDF
KARTA ZGŁOSZENIA

parent menu item not found: "130"