HeaderSearchForm

  • XVII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

 
http://zpfp.pl/images/artykuly/2019/logo_kpn.png
Współorganizator XVII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury
 
Kampinoski Park Narodowy utworzono 16 stycznia 1959 r.w celu ochrony unikatowego kompleksu wydm śródlądowych i obszarów bagiennych, wraz z ich różnorodnością biologiczną. Park leży na Nizinie Środkowomazowieckiej w pradolinie Wisły i obejmuje swym zasięgiem obszar Puszczy Kampinoskiej. W 2000 r. wraz z otuliną został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery. Od 2004 r. jest także obszarem Natura 2000. Zajmuje powierzchnię 38 544,33 ha. I jest drugim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce. Występuje tu około 150 zbiorowisk roślinnych co stanowi 1/3 wszystkich, opisanych z naszego kraju. W puszczy rośnie ponad 1400 gatunków roślin naczyniowych, ok. 150 gatunków mszaków, 1500taksonów grzybów, ponad 20 gatunków porostów. We tutejszej florze spotyka się gatunki związane zarówno z klimatem kontynentalnym jak i atlantyckim, a także typowe dla strefy borealnej oraz pontyjskiej.
 
Ok 73% powierzchni parku zajmują lasy, głównie bory iglaste i mieszane. U podnóża i na zboczach wydm oraz na mineralnych wyspach wśród bagien rosną grądy. Ich drzewostan tworzą dąb szypułkowy, grab oraz lipa drobnolistna. Zbiorowiskami leśnymi terenów bagiennych są olsy. Ze względu na swą niedostępność są one przyrodniczo najlepiej zachowanymi zbiorowiskami leśnymi parku i stanowią ostoję wielu gatunków zwierząt. Wzdłuż brzegów cieków wodnych oraz na obrzeżach olsów występują łęgi olchowo-jesionowe.
Największym w parku kompleksem otwartych wydm śródlądowych są Grochalskie Piachy. Otwarte wydmy porastają ubogie murawy szczotlichowe i ciepłolubne oraz wrzosowiska. Duże obszary otwartych terenówbagiennych zajmują rozmaite zbiorowiska łąkowe.

Kampinoski Park Narodowy praktycznie pozbawiony jest naturalnych cieków wodnych dlatego też niezwykle ważną rolę pełni tu sieć kanałów, z których największym jest Łasica, o długości około 35 km. Jego zlewnia obejmuje ponad 500 km2. Na obszarze parku stwierdzono występowanie ok 5 tys. gatunków zwierząt, z których ponad 250 znajduje się na krajowej liście gatunków chronionych. Opisano tu również 15 gatunków nowych dla nauki i 25 gatunków nowych dla Polski.Najliczniejszą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, w tym owady, wśród których znajdują się gatunki reliktowe wskazujące na pierwotny charakter lasów. W parku żyje 13 nizinnych gatunków płazów, 7 gatunków gadów (m.in. żmija zygzakowata i gniewosz plamisty). Gniazda buduje tu ok. 160 gatunków ptaków. Ssaki reprezentują 54 gatunki, z symbolem kampinoskiej przyrody – łosiem. Jego liczebność określana jest w puszczy na ponad 300 osobników. Liczne są również sarny, jelenie, dziki. Drapieżniki reprezentowane są m.in. przez nietoperze, rzęsorka rzeczka, kuny, tchórza, borsuka, lisa, rysia i wilka.Cennymi gatunkami gryzoni są bóbr i orzesznica.

Bezcenną wartością parku jest zachowany w wielu miejscach tradycyjny mazowiecki krajobraz, z mozaiką pół i pastwisk, głowiastymi wierzbami i stawianymi na zimę stogami siana. Duży wpływ na ukształtowanie krajobrazu kulturowego puszczy wywarli Olędrzy, pochodzący z Fryzji koloniści, potrafiący gospodarować na nękanych powodziami ziemiach. To oni pierwsi zaczęli sadzić na groblach i ogławiać wierzby.

Położenie parku w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej powoduje cały szereg zagrożeń, z których najważniejszymi jest obniżanie się poziomu wód gruntowych, zabudowa strefy ochronnej pozbawiająca park łączności z innymi cennymi przyrodniczo terenami - m.in. korytem Wisły, nadmierna penetracja ludzka i wzniecanie pożarów. Zadaniem administracji parku jest przeciwdziałanie lub minimalizowanie ich negatywnego wpływu na przyrodę.
Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego:
Mirosław Markowski - Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
Małgorzata Mickiewicz - Z-ca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego ds. Nauki, Edukacji i Udostępniania Parku
Janusz Jeziorski - Z-ca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego d.s. Ochrony Przyrody
Małgorzata Wawryszuk – Główny Specjalista ds. Ochrony Przyrody i Edukacji Kierujący Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego
Jacek Metrycki - Główny Specjalista ds. Obsługi Parku 
 
Strona Parkuwww.kampinoski-pn.gov.pl/
 
 
parent menu item not found: "130"